Време за прочитане - 2 мин.

Описание на билката:

Вълнест напръстник
Вълнест напръстник

Многогодишно или двегодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30—100 см. Листата са последователни, продълговато ланцетни до ланцетни, 6—12 см дълги и 1,5— 2 см широки, целокрайни, по-рядко покрая леко вълновидни, голи или само по ръба в основната част с дълги многоклетъчни власинки. Връхните стъблови листа са приседнали, заострени към върха и постепенно преминаващи в прицветници. Съцветието е дълъг, гъст, многостранен грозд. Цветната ос. прицветнидите и чашката са бяловлакнести. Цветовете са 2—3 см дълги, с почти до основата петделна чашка и бяло или жълтеникаво с виолетови и кафяви жилки двуустно венче. Тичинките са 4, прикрепени за долната част на венчето. Плодът е конусовидна, 8—12 мм дълга, двугнездна кутийка. Цъфти юни—август.

  

Кои части на Вълнест напръстник притежават лечебни свойства :

Листата (Folia Digitalis lanatae) се използуват като суровина за фармацевтичната промишленост.

Полезни съставки на Вълнест напръстник:

Силно отровно растение! Съдържа 0,5—1% сърдечно действуващи гликозиди. основната част на които са ланатозид А, ланатозид В и ланатозид С. Под действието на ферменти чрез отцепване на глюкоза и ацетилна група те се превръщат в съответните вторични гликозиди:
дигитоксин, гитоксин и дигоксин. Освен това в значително по-малки количества са изолирани и още редица други сърдечно действуващи гликозиди. Наред с тях са установени дигиталисови гликозиди, които са производни на прегнана, а също и стероидни сапонини, производни на спиростана, между които тигонин, гитонин, дигитонин и др. В листата са установени флавоноиди, производни на флавона, между които лутеолин, скутелареин, динатин и др. Съдържат се някои антрахинови гликозиди.

Къде се среща Вълнест напръстник:

Расте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори, най-често до 1000 м надморска височина в цялата страна.

Приложение на Вълнест напръстник:

Вълнест напръстник Digitalis lanata Ehrh.
Вълнест напръстник Digitalis lanata Ehrh.

Съдържащите се в листата на вълнестия напръстник гликозиди по­добряват дейността на сърдечния мускул. Те засилват енергията на сърдечните съкращения, забавят и нормализират сърдечния ритъм, подобряват кръвоснабдяването на органите, засилват диурезата. С тези си свойства вълнестият напръстник, наред с другите видове напръстник (червен, жълт и др.), е незаменимо средство за лечение на хроничната сърдечна слабост. Днес дрогата се използува изключи­телно като суровина за получаване на дигиталисови препарати от химико-фармацевтичната промишленост.
В българската народна медицина вълнестият напръстник се из­ползува при водянка, сърдечен задух, маточни кръвотечения, скрофулоза и др.
Днес за лечението на сърдечната недостатъчност се използуват пречистени активни гликозиди под формата на фармацевтични препарати: ланатиген, цедиланид, изоланид, цеглунат, дигоксин и др. Трябва да се знае, че гликозидите на вълнестия напръстник са силно токсични вещества.
При продължително прилагане те се натрупват в организма и могат да доведат до отравяне. Поради това лечението с дигиталисови препарати трябва да става само под строг лекарски контрол!