Нумерология

Значение на числата в нумерологията

Значение на всяко от числата в нумерологията

Не пропускайте нашите публикации като се

Какво е значение на числата в нумерологията

Зад всяко число се крие определена тайна, само чрез числата е възможно зашифроването на мъдростта на съществуващото в света – от най-мъничките частички до най-огромните образувания, от протона и атома до от­далечените от нас на милиарди светлинни години галактики, включ­вайки цялата Вселена.

ЧИСЛОТО 1

Число 1
Число 1

Неговите символи са Слънцето и сабята.

1 – Бог, мъж.

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. То е всичко, започващо с буквата „а“ – първата буква на азбуката. ЕДНО е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич­ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи.

Единицата – това е аза (личното аз), което се изявява с твърда воля, амбиция, смелост, работоспособност и човешки добродетели.

То обаче притежава и негативна окраска – изразен във висша сте­пен егоизъм и инат.

Едно е изворът на всички числа, начало на всичко живо. То вли­за в състава на всички числа, но самото то е неделимо, на него се крепи единството на Вселената. Хората на Слънцето са родени ли­дери, невероятно силни личности, които никога не остават незабе­лязани, в сянката. Това са увличащи се, импулсивни, делови хора.

Ако човек е роден под влиянието на това число, не трябва да се зат­варя в собствените си усещания, да не ограничава сам себе си в соб­ствените си възприятия, защото това е сигурен знак, че ще влезе в конфликт с обкръжаващия го свят. Тези хора винаги постигат забе­лежителни успехи. На тях са им присъщи великодушието, гордост­та, стремежът да създадат нещо ново, физическа и духовна сила, авторитет, стремеж към власт. Те са инициативни, с подчертано чувство за отговорност, справедливост и практичност.

Едно е лидерът, първият, шефът. То е преследвано от тази идея и рискува да изпадне в заблуждението, че е център на света. Поня­кога излъчването му е неоспоримо. В него е заложена дарбата да командва, поради което изисква подчинение от своето обкръжение. Неговата амбициозност, упоритост и самоувереност му предоста­вят възможността винаги да върви напред.

Но тъй като прибързва с вземането на решенията си, може да избере една фалшива посо­ка и вироглаво да продължи до катастрофа. То не е само вирогла­во, то е и яростно. Винаги върви напред и не се обръща към изминатия път. То обаче не е съзидател.

Влиятелно и могъщо, има една цел – да успее. Би могло да спечели и пари, които ще разпилее веднага, защото е прахосник. Агресивно и войнствено, нерядко му се случ­ва да се хвърля в необмислени авантюри. Би било по-добре, ако опита силите се в някой борбен спорт, отколкото да преследва на­лудничавите си цели.

Неспособно да признае грешките си, то е в състояние да доведе безразсъдствата си до абсурд. Изпадне ли в затруднения, става егоистично и тиранично. Би трябвало да си из­бере професия, която е авторитетна и изисква чувство за отговор­ност. Поставено в подчинено положение, става раздразнително и още по-твърдоглаво. То иска да бъде шеф. Това е ролята, която му подхожда и при която то процъфтява.

И понеже все пак е число на разума, 1 трябва да развива групови дейности или в съдружие с друг. То се разбира добре с чаровно­то 3, с послушното 6 и с 9, които го допълват. Но – внимание! Не се оставяйте да се превърнете в тиранин!

ПЪТ 1

Това е пътят на крайността. Изкачва се по стръмния склон, стеснявайки се до платото. Пристигнали на върха, трябва да остане­те там или да се хвърлите в пропастта. Този път не позволява връ­щане назад. Той изисква амбиция, воля и доверие.

ЧИСЛОТО 2

Число 2
Число 2

Символ –  Везни и Луна.

2 – дявол, жена.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск­ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и нагативните качества.

ДВЕ е числото на планетата Луна. То определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.

Същевременно обаче нерядко променя нашите планове и на­дежди.

Това число изисква търпение и въздържание от дейност. Доб­ре е в деня на двойката да не плануваме важни неща. В такъв ден и в такава година се препоръчва да не се вземат кардинални ре­шения, за да не се разочароваме. Да се пазим от лъжа, фалш и загуба.

Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост, често са надарени с художествена природа. Те леко се приспособяват към обкръжаващите ги лица и обстоя­телства и достигат целите си, преодолявайки препятствията и ин­туитивно  възползвайки  се  от  благоприятните  възможности.

Понякога при тях се наблюдава спад на настроението и те несъз­нателно търсят по-силен човек, който би ги подкрепил сигурно. Те са подчертани домоседи, имат афинитет към семейния живот.

Верни и чувствителни, избягват рисковите ситуации. При тях е възможна промяна на жизнения ритъм. Те са интерверти, зато­ва, макар и дружелюбни, често са затворени в своя сложен вът­решен мир, характерен с богатата си фантазия. Природата на тези хора се определя от следните свойства: чувство за отговорност, стремеж към независимост.

При осъществяването на замислите си те винаги действуват дипломатично и премерено, не позволя­вайки на обкръжаващите да ги принуждават да вършат неща, ко­ито не искат, които не са им по душа.

2 се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ­де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст­ното число. Способно да натежи ЗА и ПРОТИВ с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза.

По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол­кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно. Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на­мира удовлетворение само в критиката.

Вслушайте се в негови­те съвети, защото са добри и бъдете сигурни, че в случай на неприятности то няма да ви изостави. Толерантно и снизходител­но, ще прости всичко. Вие бихте могли да злоупотребите с него съвършено безнаказано. Благосклонно, общително, миролюбиво, с подчертано силно въображение, то същевременно е и плашли­во, срамежливо, а нерядко – и мързеливо.

Приема условията си за живот без протест. Приспособява се без усилия и мъка към малките ежедневни препятствия и не жадува за власт. Ако по­падне на лош път, може да се превърне в мечтател, мързеливец, лунатик, а не е изключено да потърси изход в утопии. В негови­те възможности е да бъде добър сътрудник, би могло да стане и дипломат. Но не трябва да се цели много високо.

2 е изключително емоционално и въпреки че е склонно да про­щава, партньорите му трябва да избягват да раняват неговата чувствителност. В хармония е с хората от първия тип. То се раз­бира добре с 4, 7 и 8. Да внимава особено с 6 и 9 – те са емоци­онални като него. Пресичането му с пътищата на 6 и 9 му предвещава злополучие, а не добруване.

ПЪТ 2

Криволичи през ливадите на леките възвишения. Уравновесен и спокоен, той никога няма да се ползва с предим­ство.

ЧИСЛОТО 3

Число 3
Число 3

Тройка живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор­ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос­пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор­ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува­жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си­лите си за дреболии.

Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се­бе си хармонията и щастието. Да постигат своето им помага тях­ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ­вършенстване. Действайки открито, стремят се да извлекат за се­бе си полза.

Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро­ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа­тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ­ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка­то в природата му е заложена особена бързина на възприятията.

Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво­то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из­годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко. Той винаги държи да се хареса изключи­телно, което и предопределя готовността му да предприеме не­що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания.

Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания. 3 живее изключително в нас­тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов­та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си.

Опортюнист и хитрец, той знае как да хва­не още във въздуха добрите предложения. За нещастие нетърпе­лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения­та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания.

Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без­скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как­то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

ПЪТ 3

Лъкатушен, променящ се, добре построен и утъпкан. Той изключва пречките, адаптира се към терена. Но същевремен­но изисква изобретателност и гъвкавост.

ЧИСЛОТО 4

Число 4
Число 4

Символизирано от карето и влиянието на Сатурн.

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месе­ца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; че­тири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. С една дума, числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре­мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То­ва е най-примитивното число.

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж­дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето, да не се рискува с него, за да не получим удари и да се разболеем. Особено чувствителна е нервната система.

Запомнете: жизнените сили трябва да се щадят!!!

Хората, родени под знака на четворката, са своенравни и упо­рити, хора, които никога не живеят по общоприетите правила, а вървят по свой собствен път. Те се стремят към социални реформи, при което се опитват да отхвърлят миналото.

Това са дълбоко хумани и, вътрешно независими индивиди с нестандартно мис­лене и постъпки. Те се стремят да спечелят колкото се може повече приятели, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата и се възхищават от нея. И макар че на пръв поглед хо­рата на Сатурн да се отличават със затвореност и независимост, те не са затворени и самотни.

Напротив – обичат компаниите. Дори и след разтрогването на брака си, продължават да поддържат при­ятелски отношения с бившия си партньор. Хората от този тип са подвижни, изключително добросъвестни в труда, енергични и паметливи, притежават отлични организаторски способности.

4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. Но това не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява.

4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Традиционалист, обича фамилния живот и приема неговите отговорности и задължения.

Привързано към семейните и обществените си за­дължения, то ще бъде вярно. Консервативният му ум обаче ня­ма да приема новите идеи, преди да ги е изучило детайлно. Чувствително към почестите, ще ухажва мечтите си за симво­лични титли. Ще бъде винаги щастливо, ако го наричате „учите­лю“.

Здравото му чувство ще му помага да избягва клопките и в същото време ще му пречи да върви напред. Обича стабилност­та и сигурността. Понеже притежава тенденцията да се самонавива, то би могло да се превърне в символ на бедността и поражението. 4 може да се прикрива зад безобразията и бедност­та на духа и да се превърне в назадничава личност.

То е винаги малко свенливо и понякога предизвиква усложнения при големи нещастия. С бавни реакции и слабо надарено то трябва да рабо­ти, за да успее. Може да се утвърди при всички професии, които изискват точност, методичност и наблюдения.

Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. Хармонични са отношенията му с хората от първи тип.

ПЪТ 4

Национален път без истории. Много жълти светли­ни и ограничения на скоростта. Път на сериозните хора, той не крие нито рискове, нито изненади.

ЧИСЛОТО 5

Число 5
Число 5

Символ. Меркурий и авантюризъм.

Пет са листенцата на розата; пет са чувствата; нервната енер­гия и сексуалността също се определят по пет основни показате­ли. Пентограмата е звезда на микрокосмоса.

Числото 5 символизира риска, достигайки своя краен резул­тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил­ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото.

Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс­ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота.

Хората от този тип притежават във висша степен жив и гъв­кав ум. Те във всичко проявяват инициатива, във всяко нещо са способни да открият рационалното зърно, често се опитват да из­пробват силите си в редки професии. Чужда им е затъпяващата рутина. Всичко в техните ръце кипи, те са стремителни, бързореагиращи, работни.

Способни са не само да правят правилни из­води, но и изразяването на мислите за тях е от особено значение. Обладани са от жаждата за знания, което ги прави критични към околните. И макар че са находчиви, нерядко изпадат в униние от някои неудачи. Тези хора са обичани и популярни в обществото, но не се отличават с особена пестеливост.

Те приличат на деца­та по своето ненаситно любопитство към всички проявления на живота. Обаятелни са и никога не губят своята ярка индивидуал­ност. Намират общ език със себеподобните си, но всъщност при­викват да живеят с останалите типове твърде задоволително.

5 обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра­во, защото притежава скандален шанс. Неговата авантюристич­на природа го предразполага към големи действия и нови идеи. Това е един революционер, който живее под знака на Юпитер и на един четиримачтов кораб. 5 няма да пропусне никаква възмож­ност за пътуване. То се чувства навсякъде като у дома си и е на­дарено да учи езици. При неприятности ще предпочете винаги усложненията, дори ако са драматични, непредвидени и опасни.

Има вкус към риска. Независимо, активно и конкретно, то е ряд­ко интелигентно и предпочита да опознае нещата чрез живота, а не от книгите. Има много приятели и може да направи много за тях.

Колкото до него, не се вслушва никога в съветите им, кое­то му струва много неприятности. Ежедневният живот не го за­доволява – то се отегчава. Никога няма да се поколебае да промени живота си, да скъса с миналото, да поеме нова посока. Не го плаши да започне от нулата.

Където и да се намира, може да разчита на своя шанс. То има шанс! Но е непредпазливо и е подложено на риска да бъде излъгано. Може да стане избухли­во, променливо и безскрупулно и да се превърне в опасност за близките си. Ще има успех във всички професии, които изискват риск. Едновременно с това може да се превърне и в ловък спеку­лант.

Интуитивно, 5 трябва да умее да балансира със страстите си. Ще се разбира добре с 1, 3, 6 и 9. Ако вие сте свързан с 5, изго­нете привичките си от вашия живот и внимавайте да не го нап­равите спокойно, защото рискувате да го загубите. То обича да живее в известно неспокойствие.

ПЪТ 5

Стръмен, минава покрай пропасти и долове и е осеян с клопки. Не може да ви отегчи, защото е пълен с изненади. Той е също така път на шанса, на върхове и падения, на топло и студено.

ЧИСЛОТО 6

Число 6
Число 6

Символизирано от шестте цвята на дъгата, на баланса и хар­монията.

По правилата на сборуването 6 = 1 +2 + 3, където 1 озна­чава мъж, 2 – жена и 3 – любовен триъгълник. За жените, родени под знака на шестицата, това е синоним на майката в семейство­то, на добра стопанка с присъщите й качества – склонност към топлота, уют и трудолюбие. За мъжете шестицата означава за­вършеният от висшите сили универсален мъж. Хексаграмата е знак на макрокосмоса, звезда на магията и кабалата.

6 е символ на надеждността. Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди­нявайки по този начин елементите на всяко от тях.

6 е числото на планетата на любовта и на всички видове из­куства.

То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк­лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес­на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява.

Хората от този тип излъчват чувствителност, те всички (без изключение) са обичани. Тяхното очарование им помага да прео­долеят подводните рифове на живота. Тъй като всичко постигат с невероятна лекота, трябва да боравят особено внимателно с па­рите, защото в противен случай рискуват да понесат големи за­губи.

По някакъв странен начин обаче те винаги имат достатъчно средства. Често влизат в брачен съюз със състоятелен партньор. Обичат всичко прекрасно и се отличават с весел нрав. Често вън­шно са много привлекателни хора, макар че това понякога ги пра­ви високомерни. Те са винаги в крак с времето, предприемчиви и общителни са, притежават артистични способности.

Работят с особен успех в онези сфери, където е необходимо да се общува с хората. Родените под знака на това число са изключително спра­ведливи. Способни са чрез трудолюбието си да достигнат каква­то и да било цел, но предпочитанието им в повечето случаи е да се потопят в морето от житейски радости.

6 е атракция, хармония, зависимост. То обича това, което е хубаво, но е чувствително, сантиментално, алтруистично и съв­сем малко, наивно. Обича децата, птиците, природата, цветята, полето и животните. Весело, любезно и приятно, то е винаги искрено, дори когато променя възгледите си.

6 има нужда от прежи­вявания, от нежност. То може да бъде забелязано и не се отрича от почестите. Лакомо е за благотворителни жестове. Презира „историите“ и въпреки че е обкръжено от многобройни прияте­ли, успява да възцари между тях любов и съгласие. Притежава дарбата на помирител. Умее да посреща гости и домът му е мебелиран с вкус. Изискано е.

За нещастие, колебливо и поддава­що се на влияние, то винаги дава право на последния, който е.

ЧИСЛОТО 7

Число 7
Число 7

“магическо число”, отговарящо на броя на познатите в миналото 7 планети.

7- ”Характеризира общата вселенска идея в описанието на световното дърво” /Дървото на Живота”/,символизиращо Божествената сила в Природата.

7- най-духовното число. Девиз – разбиране.

Акумулира знания и мъдрост, дарява ни с наблюдателност, концентрация, медитативен интелект. Седмицата е ориентирана към себе си. Това са природени учени, философи, проповедници, мъдреци. Седем е великото космическо число – седем са дните на седмицата, седем са цветовете на дъгата, седем са нотите, седемса основните планети – Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн.

Звездата със седемте лъча е известна като звездата на Маговете. Числото седем се свързва с планетата НЕПТУН – планета на тайнството, на отражението, на огледалото, водата. Седмицата е земния свят и пътя, който извървяваме в него чрез духовно осмисляне.

Числото 7:

7-е олицетворение на висшия смисъл на нещата, на духовното преобразяване и медитация.

е “импулсивно” число на одухотвореността, на висшата мисъл и интелект. То е символ на вътрешно усъвършенстване, интуиция, мъдрост, самостоятелност в действията и решенията.

Планета: Нептун – Сила за промяна е 7- цата.

7- е показател за ясна мисъл, логика, оригиналност, одухотвореност. Наблюдателност, възприемчивост, последователност и аналитизъм. Естетичен усет и способност за концентрация. Високи цели, изобретателност, адаптивност. Вдъхновеност, обмисленост, творческо въображение и подход.

Нетрадиционни цели, идеи и интереси. Интуиция, прозорливост, психологизъм, мистицизъм. Дързост, непримиримост, искреност, достойнство, вродена култура.

Събитиен план е временно отстъпление, уединение, обмисляне на нови действия. Изпитание, съзряване, осмисляне. Живот на бавни обороти. Неочаквано събитие или придобивка. Сключване на договор или съдружие. Обучение, стаж, преквалификация. Пътуване, търсене, откритие. Духовно израстване или обогатяване.

Отрицателни страни са отчужденост, егоизъм, ревност, инат. Чувство за притежание и непогрешимост. Нерешителност, непрактичност, субективизъм, стремеж към налагане. Безразсъдство, обидчивост, заядливост. мистицизъм. Противоречивост, прикритост, мистицизъм. Самоизмама, загуби, икономии, бедност. Здравословни или емоционални проблеми.

Символното значение разглежда съществуването на свята (степени), всеки един изграден от сфери на една планетарна верига, представляващи кръга на еволюция.

Бардо Тьодол в своята “Книга на мъртвите” твърди, че съзнанието напуска тялото през една от 7-те чакри. Пътят, който трябва да извърви душата в отвъдния свят е степенуван в йерархия от 49 нива, разпределени в 7 сфери с по 7 кръга на пречистване и съответно прераждане.

Пророк Даниил предсказва в 7 стиха историята на 5-те царства в света;

7 са дните на седмицата, понеже Сътворението е продъл-жило 6 дни, а седмият е ден за обща почивка и размисъл: “И благослови Бог 7-мия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, що Бог беше създал и напра-вил” (Битие, 2:3)

7-те дни на седмицата във френския език съответстват на познатите от древността 7 планети; Lundi (Луна,понеделник), (Mardi – Марс, вторник), Mercredi (Меркурий,сряда), Jeudi (Юпитер, четвъртък), Vendred(Венера, петък), Samedi (Сатурн, събота), Dimanche (неделя);

7-те дни на седмицата в английския език съответстват на готските имена на 7-те планети: Monday (Moon, понеделник), Tuesday (Tusco,вторник), Wednesday (Wotan,сряда), Thuisday (Thor, четвъртък), Friday (Friga, петък), Saturday (Seatur, събота), Sunday (Sun, неделя);

са добродетелите, 7 – смъртните грехове и 7 – кръговете на Ада;

7 са Тайните на Вселената и 7 – тайнствата в Християнската религия;

7 са Архангелите в християнската религия, олицетворяващи 7-те творчески духа на човешкото еволюционно развитие: Воля, Любов, Действие, Хармония, Наука, Упование, Порядък;

7 са основните принципи на Розенкройцерите: Съответствие, Ред и Закон, Вибрация, Ритъм, Цикличност, Полярност, Секс;

7 са чакрите – енергийните центрове на човешкия организъм;

7 са цветовете (източник на различни енергии) от спектъра на дъгата, дефинирани от Нютон през XVII в.;

На 7-мия ден пада остатъка от пъпната връв;

7 са стадиите на еволюцията според Артър Янг; 

ПЪТ 7

Осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказания. Вие трябва да си ги обясните. Той пресича непроходими гори, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци.

ЧИСЛОТО 8

Число 8
Число 8

Символ – четирите равносметки, които момее да замести в наши дни един калкулатор.

Осем е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един­ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба.

Това е числото на материалния успех. То означава надежд­ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие.

Числото 8 има своя девиз: „без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем“, но за всичко останало тряб­ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия­та по пътя към целта си.

Числото 8 носи победа – предимно в сферата на материално­то. Нерядко – след упорита борба.

Хората на 8 са възприемчиви, но често не срещат разбиране от околните и страдат от самота. Те скриват жаждата си за ду­шевна близост и топлота под маската на външната студенина и отчужденост. Не обичат нищо повърхностно и ефимерно. Обичат реда и материалната обезпеченост.

Всичко постигат с много труд, със собствените си сили. Техният начин на живот се отличава с постоянство и често, особено когато вече са близо до старостта, достигат материална обезпеченост. За хората от този тип са ха­рактерни упоритостта и трезвият поглед върху нещата от живота.

Те високо почитат правилата и законите. Това са хора прагматични, благоразумни във всичко, внимателни, педантични и методични, много трудолюбиви и настойчиви в постигането на своите замисли и цели. Рядко се оказват в подчинено положение.

В своя живот хората от този тип преследват повече материално­то благополучие – те трябва да бъдат сигурни в утрешния ден. Склонни са към меланхолия. На тях винаги може да се разчита, тъй като са способни на абсолютна вярност. Това е 8, числото на материалния успех. То е делово и ловко, практично и хитро.

Не мечтае никога и малко размишлява. Предпочита действието. Ни­що не би могло да се противопостави на неговия успех – в със­тояние е да разбива преградите, които не може да прескочи. Силно, солидно, бликащо от здраве, 8 знае как да си намери при­ятели. Успехът му е обещан. Обича комфорта и не се спира пред нищо.

С учудваща активност може да се занимава с различни дей­ности. Подпомогнато е от необикновена памет и устойчивост пред всички изпитания. При него няма място за химери. При то­ва то реализира своите проекти и ги вижда в перспектива. Тъй като изисква много от своето обкръжение, му се случва да бъде излъгано от своите подчинени, съдружници и хора, с които раз­деля живота си.

В отговор на това често е обкръжено от група паразити, които живеят на негови разноски и прекарват в царски гуляи. То има своята малка мафия по подобие на обикновените гангстери. Подобно на тях, понякога може да стане безскрупул­но. 8 е сигурно в своя материален успех в бизнеса и политиката. Каквото и да се случи, то ще натрупа пари. Но би могло да свър­ши и в затвора.

Знак на разума, числото 8 ще се разбира добре с 2, което ще му донесе своята уравновесеност, с 4, което ще му даде сигур­ност и с 7, което няма да страда никога от самотност…

ПЪТ 8

Широк и функционален. Трябва да бъдете ло­вък, заинтригуващ и действен. Богатството ще ви възнагради.

ЧИСЛОТО 9

Число 9
Число 9

Символизира простора на морето.

Това е числото на пълното съвършенство. Девятката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещаването в тайнството, пътят от смъртта към прераждането, тъй като символизира пълния кръг –

360 (3 0 = 9).                        

9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле­ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж.

Числото 9 – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва­та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години.

Това е времето, когато трябва да приключим с всичко, което подлежи на приключване, за да не влезем в новия цикъл с недо­вършени неща и неуредени отношения.

Хората, родени под знака на 9, са готови да завоюват всичко със свои сили. Те не ще приемат никакви възражения, а само ще се съпротивляват срещу несъгласните с тях. Притежават мъжес­тво и силна воля и, благодарение на тези си качества, достигат до бляскав успех. Твърде отрицателно се отразява на тяхната дей­ност експанзивността. Те често не премерват правилно силите си, не ги разпределят рационално.

В любовта и партньорството въобще при тях често възникват проблеми, причинени от неимо­верното им себелюбие. Надарени с добри организаторски качес­тва, те категорично не понасят подчиненото положение. Ако целенасочено използваха своите сили и способности, то биха мог­ли да достигнат до грандиозни успехи. И така – отличават се с голяма инициативност и предприемчивост, енергичност и увере­ност в собствените сили.

Тези лидери по натура разчитат изцяло на себе си, но същевременно не си позволяват да надминат.себе си. Понякога са твърде безпощадни и безцеремонни, притежават изключителна сила на волята.

9 притежава силата на властта. Благодарение на своя магне­тизъм, може да има универсално излъчване. Ако вие сте 9, мо­же би сте гений. Или във всеки случай във вас е концентрирана една силна личност, голяма интелигентност и неограничена твор­ческа енергия, която е способна да направи много неща.

Вие мо­жете да си пожелаете всичко, да се надявате на всичко, да предприемете всичко. Но вие винаги ще искате повече от това, защото сте амбициозен. Честно и едновременно с това почитано, добро, великодушно и алтруистично, мъдростта на 9 го държи винаги под закрила от усложненията, които може да предизвика неговото могъщество.

Но му се случва да бъде и безскрупулно, арогантно и заето със себе си. Ако не изпадне в самовъзхищение и съумее да приема и таланта на другите, отредени са му успе­хи по избрания път на изкуството или науката, индустрията или търговията. Магнетизмът на 9 му дава дарбата на влияние вър­ху другите, с което може да си служи безнаказано. Възхищават му се, благоговеят пред него, приписват му някои качества, ко­ито то невинаги притежава.

Число на емоциите, 9 не може да постигне никога разбирател­ство. Нека избягва емоционалното 2. Колкото до 6, въгфеки че също е емоционално, духът му на подчинение и гъвкавост ще се харесат на 9. То ще си симпатизира с 1, ще бъде очаровано от 3 и ще стане съучастник на 5.

ПЪТ 9

Е привилегирован. Нищо не го спира. Винаги има пре­димство. От всички страни го обгражда поле, небе, море, безк­райност. Това е пътят на всички успехи.

Направете вашия пълен нумерологичен анализ тук.

Вижте и още ⤵️
Нумерология според петте елемента
Нумерология – съдбовно число
Нумерология по номера на автомобила
Нумерология – как да предсказвате бъдещето си

Tags

Свързани статии

Close
Close