Билки

Иглолистен плаун Lycopodium selago L.

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Иглолистен плаун Lycopodium selago L.
Иглолистен плаун Lycopodium selago L.

Многогодишно тревисто растение с пълзящо, вилужно разклонено стъбло, с изправени разклонения, високи до 30 см, гъсто облистени. Листа­та линейни до ланцетни, разположени спирално, заострени, обикновено целокрайни, рядко слабо назъбени, корави, дълги 4-8 мм, припокриващи се. Спорангиите бъбрековидни, разположени в пазвите на средните стъблени листа.

 

 

Кои части на Иглолистен плаун притежават лечебни свойства:

По скални и каменливи места и между скални блокове във високопла­нинския пояс на Средна и Западна Стара планина, Витоша, Пирин, Рила и Славянка, между 1500 и 2800 м н. в. Спороноси юли — септември.

Къде се среща Иглолистен плаун:

Употре­бява се в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close