Билки

Наваличе Polystichum lonchitis (L.) Roth

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Съдържание

Наваличе Polystichum lonchitis (L.) Roth
Наваличе Polystichum lonchitis (L.) Roth

Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище, от което излиза снопче кожести презимуващи листа, дълги 10-60 см, просто перести, с дълга дръжка (6-7 см), покрита, както и долната част на листната ос, с ръждиви люспи. В общото си очертание листната петура е ланцетна, към двата си края стеснена. Листните дялове 15-50 на брой, долните късо три­ъгълни, останалите широко ланцетни, сърповидно извити напред, в основа­та си от горната страна с по-малко или по-голямо остро ушенце, шиловидно напилено, с по 2-3 вилужни жилки. Сорите разположени в два реда от двете страни на средната жилка, но само в горните листни дялове. Покри­валото ципесто, назъбено, щитовидно.

Кои части на Наваличе притежават лечебни свойства:

По сенчести места и гори във всички наши планини между 900 и 2400 м н.в.

Къде се среща Наваличе:

Отварата от листата се използва в народната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close