Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Северно изтравниче Asplenium septentrionale
Северно изтравниче Asplenium septentrionale

Дребно многогодишно растение с късо, вилужно разклонено корени­те, покрито с кафяви линейни люспи. Листата дълги 5—15 см, презимуващи, голи, с дръжка 2-3 пъти по-дълга от петурата, дихотомично разделена на 2-4 линейни дяла (1 мм широки), които към основата си са клиновидно стеснени, към горната си част заострени, целокрайни или късо вилужно изрязани. Сорите линейни, при узряването покриват цялата долна страна целокрайно покривало.

Кои части на Северно изтравниче притежават лечебни свойства:

Надземната част се използува в народната медицина.

Къде се среща Северно изтравниче:

Из пукнатини на скали в цяла България до високопланинския пояс.