Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Северно изтравниче Asplenium septentrionale
Северно изтравниче Asplenium septentrionale

Дребно многогодишно растение с късо, вилужно разклонено корени­те, покрито с линейни люспи. Листата дълги 5—15 см, презимуващи, , с дръжка 2-3 пъти по-дълга от петурата, дихотомично разделена на 2-4 линейни дяла (1 мм широки), които към основата си са клиновидно стеснени, към горната си част заострени, целокрайни или късо вилужно изрязани. Сорите линейни, при узряването покриват цялата долна страна целокрайно покривало.

Кои на Северно изтравниче притежават свойства:

Надземната част се използува в народната .

Къде се среща Северно изтравниче:

Из пукнатини на скали в цяла България до високопланинския пояс.