Билки

Обикновено лютиче Ranunculus acris

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Обикновено лютиче Ranunculus acris
Обикновено лютиче Ranunculus acris

Многогодишно тревисто растение с право, разклонено стъбло, високо 30-100 см, покрито с прилегнали власинки. Приосновните и долните стъб­лени листа на дълги дръжки, в общото си очертание петоъгълни, с 3-5 дъл­боки почти ромбични дяла, които са нарязани и остро назъбени. Горните листа приседнали, почти до основата си изрязани на линейни делчета, почти целокрайни. Цветовете малобройни, събрани в рехаво съцветие, 15-25 мм в диаметър, на дълга дръжка, с прилегнали власинки, с 5-листна чашка и венче. Чашелистчетата почти ципести, дълги 4-7 мм, изправени или почти прилегнали към венчето, влакнести. Венчелистчетата по-дълги от чашката, златистожълти, обратно яйцевидни. Тичинките много. Яйчни­кът горен. Плодното легло голо. Плодчетата дълги 2,0-3,5 мм, гладки, е много късо носче.

Кои части на Обикновено лютиче притежават лечебни свойства:

По влажни ливади и тревисти места и край пътища. Среща се в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти май — септември.

Къде се среща Обикновено лютиче:

Употребява се в на­родната медицина.

Tags

Свързани статии

Close
Close