Време за прочитане - 1 мин.

Описание на билката:

Полски синап Sinapis arvensis L.
Полски синап Sinapis arvensis L.

Едногодишно тревисто растение с разклонено, облистено стъбло, висо­ко около 30-60 см, обикновено покрито с прости, твърди, разперени вла­синки. Листата с дръжка, яйцевидни или продълговати, най-долните почти лировидно нарязани до неправилно назъбени, дълги до 20 см, стеснени в дръжка, покрити с власинки, рядко голи. Горните листа приседнали, удъл­жено ланцетни, със заострен връх, неравномерно назъбени, по-малки, влак­нести до голи. Съцветията гроздовидни, сбити, дълги 2-5 см, с цветни дръжки, дълги 3-8 мм. Чашелистчетата дълги 4-6 мм, ресничести. Венче­листчетата 4, жълти, обратно яйцевидни, почти двойно по-дълги от чашка­та. Шушулката цилиндрична, дълга до 5 см, на върха с конично носче, поч­ти несплескано. Семената почти черни, гладки, 8-17 на брой.
У нас като плевел и като културно растение се среща още един вид си­нап — бял синап (Sinapis alba L.). Горните му стъблени листа са с дръж­ка, носчето на шушулката е силно странично сплескано, а семената са 4-8 на брой, жълти до жълто-кафяви, с ямички по повърхността.

Кои части на Полски синап притежават лечебни свойства:

Среща се из орници, угари, като плевел в ниви, зеленчукови градини и дворове в цялата страна докъм 1200 м н. в. Цъфти от май до октомври.

Къде се среща Полски синап:

Употребява се в народната медицина.