Билки

Обикновено изтравниче Asplenium trichomanes

Не пропускайте нашите публикации като се

Описание на билката:

Обикновено изтравниче Asplenium trichomanes
Обикновено изтравниче Asplenium trichomanes

Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо туфесто коренище, покрито с кафяви люспи и власинки, от което направо излизат дребните презимуващи листа, дълги 4-20 см. Те са просто перести, с по 15-40 листни делчета от всяка страна, дълги 0,25-1,2 см, с къса дръжчица или приседна­ли, разположени последователно или срещуположно, яйцевидни, продъл говати до полукръгли, отгоре голи, отдолу късовлакнести. Листната дръж­ка и листната ос кафяви до червеникавочерни. Сорите продълговати, раз­положени от средната жилка до листния ръб.

Кои части на Обикновено изтравниче притежават лечебни свойства:

В медицината се използува надземната част (дрога Herba Trichomanis), която се събира през лятото.

Къде се среща Обикновено изтравниче:

Разпространено е широко в цяла България докъм 1700 м н. в. по влаж­ни, сенчести, каменливи терени и скални пукнатини. Спороноси юли — ок­томври.

Приложение на Обикновено изтравниче:

В медицината.

Tags

Свързани статии

Close
Close